Ιατροί – Τμήματα

Τα τμήματα που λειτουργούν στο Ιατρικό Κέντρο είναι τα ακόλουθα: